Q&A

수시2차

번호 모집시기 제목 공개여부 답변여부 작성자 작성일
1406 수시2차 합격ㅈㅈ증 2023-01-20 17:54:30
1405 수시2차 충원합격 김민지 2022-12-28 11:07:45
1404 수시2차 추합 추합시켜주세요 2022-12-27 20:30:58
1403 수시2차 예치금환불 ㄱㅇㅇ 2022-12-27 00:17:18
1402 수시2차 예치금 환불 이아영 2022-12-26 13:30:03
1401 수시2차 합격증 공보영 2022-12-26 13:24:08
1400 수시2차 예치금환불 최소영 2022-12-26 09:37:10
1399 수시2차 예치금 수시 1차 2차 합격했을 때 ㅇㅎㅈ 2022-12-23 15:12:17
1398 수시2차 예치금 환불 2022-12-22 23:54:56
1397 수시2차 예치금 환불 조예빈 2022-12-22 22:05:10